अमेरिका आप्रवासीप्रति थप कडा बन्दै , दुई वर्ष बसोबास नपुगेकालाई तुरुन्तै धपाइने